Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt || Polityka prywatności

Szczegółowe dane techniczne: 
higrometry
, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM, urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Warunki dostawy i gwarancji wyrobów i /lub oprogramowania:

Nabywca wraz z przyjęciem dostawy i/lub dokumentacji towarzyszącej uznaje w pełnym zakresie niżej wymienione warunki:

 • Nabywca otrzymuje nie wyłączne, czasowo nieograniczone prawa do wykorzystania urządzeń i dokumentacji. Prawo do oprogramowania komputerowego i mikroprocesorowego należy wyłącznie do PW "Geneza" Sp. z o.o.
 • Oprogramowanie jest licencjonowane a nie sprzedawane. Instalacja, kopiowanie lub korzystanie z oprogramowania w jakikolwiek inny sposób jest potwierdzeniem, że Licencjobiorca zapoznał się z warunkami licencji i je akceptuje. W ramach licencji PW "Geneza" Sp. z o.o. udostępnia użytkownikowi nośniki zapisu zawierające jego kod, obiekty oraz drukowane materiały towarzyszące. Jakikolwiek dodatkowy kod oprogramowania i materiały wspomagające dostarczone Licencjobiorcy jako część wsparcia technicznego udzielanego przez PW "Geneza" Sp. z o.o. dla produktu są uważane za część programu i podlegają warunkom niniejszej licencji. Licencja upoważnia Licencjobiorcę do zastosowania programu z jednym egzemplarzem urządzenia produkcji PW "Geneza", chyba że licencja stanowi inaczej. Oprogramowanie jest udostępnione w stanie, w którym faktycznie istnieje, bez żadnych innych gwarancji ani warunków wyraźnych bądź domyślnych, w szczególności bez gwarancji jakości handlowej, gwarancji satysfakcjonującej jakości lub przydatności do określonego celu. Całość ryzyka związanego z działaniem programu oraz rezultatami jego działania ponosi Licencjobiorca.
 • Nośniki danych, rysunki, schematy, sposoby podłączenia itp. nie mogą być oddawane do dyspozycji osobom trzecim. Dotyczy to również filozofii obsługi urządzeń lub programów komputerowych i mikroprocesorowych oraz poszczególnych elementów urządzeń.
 • Kody źródłowe są własnością PW "Geneza" sp. z o.o. Wykorzystanie kodów źródłowych lub ich części do sporządzania nowego oprogramowania przez Nabywcę lub osoby trzecie jest zabronione. Licencjobiorca nie może także dokonywać tłumaczenia, dekompilacji lub deasemblacji programu. Dotyczy to również dokumentacji.
 • Nabywca zobowiązuje się zachowywać bez zmian zawarte w nośnikach znaki ochronne Copyright jak i inne zastrzeżenia prawne.
 • Wyżej wymienione pozycje pozostają stale własnością PW "Geneza" Sp. z o.o. i Nabywca zobowiązuje się do nie udostępniania ich osobom trzecim.
 • Licencja obowiązuje przez cały czas przestrzegania jej warunków przez Licencjobiorcę, bądź jej rozwiązania przez jedną ze Stron.

W przypadku rozwiązania umowy licencyjnej, Licencjobiorca zobowiązuje się do zwrotu oryginalnego nośnika z programem wraz z dokumentacją towarzyszącą oraz zniszczenia wszystkich kopii oprogramowania. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone w warunkach dostawy i gwarancji pozostają w mocy również po rozwiązaniu umowy licencyjnej.

Producent gwarantuje, że wyrób został wykonany z materiałów odpowiedniej jakości i zgodnie ze sztuką inżynierską. Przedmioty dostawy są udostępnione w stanie w którym faktycznie istnieją, bez żadnych innych gwarancji ani warunków wyraźnych bądź domyślnych, w szczególności bez gwarancji satysfakcjonującej jakości lub przydatności do określonego celu. Całość ryzyka związanego z działaniem poszczególnych przedmiotów dostawy oraz całości systemu, jeśli elementy zostały połączone w system, w ich aplikacji oraz rezultatami działania ponosi Nabywca lub Użytkownik.

W przypadku stwierdzenia wady wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży zostanie on nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny według wyboru PW "Geneza" Sp. z o.o. Każdy wymieniony wyrób może być nowy lub prawie nowy przy czym jego funkcjonalność musi być przynajmniej równa funkcjonalności wymienionego wyrobu. Inne roszczenia odbiorcy lub użytkownika nie będą uwzględniane. Producent nie odpowiada również za utracone zyski, niezrealizowane oszczędności, szkody pośrednie i szkody wynikowe.

Wady produktu, ujawnione w okresie trwania gwarancji, będą usunięte na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty przyjęcia produktu do naprawy.

Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy jest:

 • dostarczenie produktu do siedziby producenta w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport
 • dołączenie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej podpisanej przez Kupującego
 • dołączenie kserokopii dowodu zakupu (faktury)

Kupującemu, w okresie trwania gwarancji, przysługuje prawo wymiany produktu na nowy wolny od wad lub zwrotu przedmiotów dostawy za zwrotem zapłaconej kwoty, w wypadku gdy:

 • w okresie gwarancji dokonano czterech napraw odnotowanych na karcie gwarancyjnej, a produkt nadal wykazuje wady
 • przedstawiciel producenta stwierdzi, że wystąpiła wada nie możliwa do usunięcia.
 • jeśli przedstawiciel producenta stwierdzi, że w miejscu instalacji przedmiotów dostawy występują specyficzne warunki (np. silne zakłócenia elektromagnetyczne) uniemożliwiające prawidłową pracę sprzętu, kupującemu przysługuje prawo do zwrotu przedmiotów dostawy za zwrotem zapłaconej kwoty.

Inne roszczenia nie będą uwzględniane.

Jedynymi osobami upoważnionymi do oceny przyczyn wady produktu są pracownicy Producenta.

Ocena przydatności wyrobu do konkretnego zastosowania należy do odbiorcy/użytkownika. Jeżeli odbiorca/użytkownik zastosuje zakupiony wyrób jako podzespół w urządzeniu podlegającemu odbiorowi technicznemu na podstawie odrębnych przepisów (np. Prawa Energetycznego), Nabywca dokona takiego odbioru na swój koszt i ryzyko.

Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń wynikających z eksploatacji wyrobu niezgodnie z instrukcją obsługi, która jest załączona do wyrobu
 • czujników temperatury i wilgotności
 • baterii zasilających lub akumulatorów, w tym do podtrzymania pamięci w urządzeniach mikroprocesorowych
 • adiustacji przyrządów pomiarowych jeżeli zgodnie z ich instrukcją obsługi lub dokumentacją możliwa jest adiustacja przez użytkownika
 • uszkodzeń wynikających z niewłaściwych warunków zasilania a w szczególności nie spełniających wymogów klasy D ochrony przed przepięciami i zakłóceniami EMI według Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-443:1999 oraz PN-IEC 60364-4-44:2001 i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ( Dz. Ustaw nr 239 poz.1597)
 • szkód bezpośrednich i pośrednich wynikających z wyładowań atmosferycznych (użytkownik może ubezpieczyć się od takich szkód w większości towarzystw ubezpieczeniowych)
 • uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych będących wynikiem niewłaściwego przechowywania lub niewłaściwej eksploatacji wyrobu w tym braku właściwego nadzoru przy eksploatacji wyrobu.
 • niewłaściwej pracy lub/i uszkodzenia przyrządu spowodowanego awarią lub niewłaściwym podłączeniem czujnika pomiarowego (dotyczy urządzeń do których wymagany jest czujnik)
 • niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji wyrobu
 • używania wyrobu w nieodpowiednich warunkach otoczenia
 • znacznego przekroczenia prądów przełączania (dotyczy urządzeń sterujących)
 • utraty wyników pomiarowych zawartych w pamięciach ( dotyczy rejestratorów)
 • braku powiadomienia lub powiadomienia z opóźnieniem o awarii sprzętu lub/i wynikach pomiarowych za pomocą sieci GSM (dotyczy przyrządów współpracujących z telefonami komórkowymi lub/i modemami GSM)
 • prac związanych z rozwiązywaniem problemów współpracy urządzeń Geneza z urządzeniami innych producentów lub dostawców
 • wszystkie dostarczane programy komputerowe zostały wcześniej zainstalowane i przetestowane. PW "Geneza" Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu programów oraz szkody powstałe w wyniku ich działania. PW "Geneza" Sp. z o.o. ani żaden z jego przedstawicieli handlowych lub dostawców nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy programu bądź osób trzecich za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody, za utratę przychodów lub zysków, utratę lub uszkodzenie danych bądź też inną szkodę gospodarczą lub handlową. Ograniczenie powyższe jest ważne również wtedy, gdy Licencjodawcę poinformowano o możliwości powstania takiej szkody lub w przypadku, gdy możliwe było przewidzenie wystąpienia takiej szkody. Licencjodawca nie ponosi również odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich.

Maksymalna łączna odpowiedzialność Licencjodawcy lub jego przedstawicieli handlowych i dostawców wobec Licencjobiorcy ogranicza się do kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę za produkt.

UWAGA:

Producent zastrzega sobie prawo do fakturowania poniesionych kosztów jeżeli dostarczone do naprawy gwarancyjnej urządzenie jest sprawne.


|| O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt || Polityka prywatności ||

Szczegółowe dane techniczne: 
higrometry
, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM, urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne